Iron sulphate

Verfmolen de Kat
020653
+Shipping. Weight kg: ..
  • enkele dagen
  • Description
  • More Details

(IJzer(II)sulfaat-7-hydraat, technisch)
Cas. Nr.: 7782-63-0  EC-Nr: 231-753-5

Cobalt blue - Verfmolen de Kat

Related to harm reduction this product it is not orderable outdoor Netherlands.

IJzersulfaat (IJzer(II)sulfaat-7-hydraat, technisch)
Cas. Nr.: 7782-63-0 
EC-Nr: 231-753-5

Gevarenpictogrammen:Signaalwoord:
GEVAAR

H: 302-315-319  P: 280-305+351+338-321-362-301+312-501 GHS07
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Verontreinigde kleding uittrekken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

__ifPurchasable__
__endifPurchasable__