VIB:

20064

Chemische naam:

ASFALT

Molecuulgewicht:

niet traceerbaar

Publicatiedatum:

2002-06-14

IDENTIFICATIE

Verschijningsvorm:

vast - zwart - aromatisch

GEBRUIKSETIKET

Gevaarlijke component(en)

ASFALT

EG-Etiket

Gevaarlijke component(en)

ASFALT

EHBO

Huid:

Verwijder resten materiaal zo snel mogelijk van de huid (b.v. spoelen met veel water).

Inslikken:

1 a 2 glazen water laten drinken. Bij algemene stoornissen arts raadplegen.

Inademing:

Het slachtoffer zo snel mogelijk in frisse lucht brengen en rust laten houden en eventueel arts waarschuwen.

Ogen:

Langdurig spoelen met veel water. Bij gezichtsstoornissen arts raadplegen.

VOORZORGSMAATREGELEN


veiligheidsbril

stofmasker P2

polyvinylalcohol handschoenen

Blusmiddelen:

water, speciaal bluspoeder, waternevel

Procedure bij lekkage:

De vrijgekomen stof opvegen of opscheppen in kunststof zakken en afvoeren naar verzamelplaats gevaarlijk afval.

Plaatselijke afzuiging:

Onder normale omstandigheden niet van toepassing.

Huid:

geen (bij normaal gebruik)

Reactie met water:

nee