Veiligheidsinformatieblad

VIB:

04886

Chemische naam:

IJZER(III)CHLORIDEOPLOSSING

Publicatiedatum:

2003-03-05

1 - Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

IJZERCHLORIDE >=25% (12566)


FERRIC CHLORIDE SOLUTION


PROLABO 24212-447, 20 L


PIX, 20 L


IRON CHLORIDE SOLUTION 41/42%


HI-SPEED CIRCUIT ETCH


HI-SPEED FECL3


IRON TRICHLORIDE 45%


IRON(III)CHLORIDE SOLUTION 40%


IJZERCHLORIDE OPLOSSING 40%


IRON(III)CHLORIDE, SOLUTION 40%, 200 L


IRON(III)CHLORIDE, SOLUTION 40%, 20 L


PROLABO 24212


PIX


FERRIC CHLORIDE SOLUTION 40-42%


PROLABO 24212-298, 1 L


IJZERCHLORIDE VLOEIBAAR 40%


ECSO 8660


2 - Identificatie van de gevaren

GHS Classificatie ((EG) nr. 1272/2008)

Acute toxiciteit

Category 4

H302

Gevaar voor het aquatisch milieu - chronisch

Category 2

H411

Huidcorrosie

Category 1B

H314

EG Classificatie ((EG) nr. 67/548 of 1999/45)

• Schadelijk bij opname door de mond.

• Veroorzaakt brandwonden.

• Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

3 - Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Component

CAS-nr

EG-nummer

Catalogus-nr

%

GHS-Etiket/EG-Etiket

IJZER(III)CHLORIDE

7705-08-0

231-729-4

≥25.0 <80.0 %

GHS05
GHS07
GHS09

H302
H411
H314

Acute tox. 4
Aquat. chron. 2
Huidcorr. 1B

C,N;R: 22,34,51/53

WATER

7732-18-5

231-791-2

≥20.0 <75.0 %

4 - Eerstehulpmaatregelen

Huid:

Verontreinigde kleding NIET met blote handen aanraken. Onmiddellijk verontreinigde kleding verwijderen. Verwijder resten materiaal zo snel mogelijk van de huid (b.v. spoelen met veel water). Bij ernstige brandwonden zo snel mogelijk naar ziekenhuis vervoeren, anders arts raadplegen.

Inslikken:

Indien het slachtoffer bij bewustzijn is, mond laten spoelen met water. NIET laten drinken. GEEN braken opwekken. Zo snel mogelijk naar ziekenhuis vervoeren.

Inademing:

Het slachtoffer zo snel mogelijk in frisse lucht brengen en rust laten houden. Bij ernstige blootstelling arts waarschuwen. Bij ademhalingsproblemen: tevens knellende kleding losmaken en als het slachtoffer bij bewustzijn is in halfzittende houding brengen. Bij stagnatie van de ademhaling ONMIDDELLIJK beademen en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis vervoeren.

Ogen:

Langdurig spoelen met veel water. Bij gezichtsstoornissen onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren, anders arts raadplegen.

Opmerkingen EHBO:

geen

5 - Brandbestrijdingsmaatregelen

Gevaarlijke ontledingsproducten in vuur:

zoutzuur, ijzeroxiden

Blusmiddelen:

bepaald door omgeving

6 - Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Procedure bij lekkage:

De vloeistof absorberen in geschikt absorptiemateriaal (b.v. Powersorb, droog zand, kiezelgoer, vermiculite e.d.). Hierna mengsel in kunststof zakken scheppen en afvoeren naar verzamelplaats gevaarlijk afval.

7 - Hantering en opslag

Plaatselijke afzuiging:

Lokale afzuiging toepassen.

Opslagcondities:

in een goed geventileerde ruimte

beschermd tegen de zon

beschermd tegen de nabijheid van andere warmtebronnen

koel

in een gesloten, originele verpakking

Opslagcode (t.b.v. PGS 15):

C1

8 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Blootstellingsgrenzen

van toepassing voor:

België (20°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

1 mg/m3

IJZER(III)CHLORIDE (als ijzer)

van toepassing voor:

Verenigde Staten van Amerika (25°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

1 mg/m3

IJZER(III)CHLORIDE (als ijzer)

van toepassing voor:

Nederland (20°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

0.1 mg/m3

IJZER(III)CHLORIDE (als ijzer)

van toepassing voor:

Zwitserland

TGG(8 uur):

1 mg/m3

IJZER(III)CHLORIDE (als ijzer, inhaleerbaar stof)

van toepassing voor:

Nederland (20°C; 1013 mbar)

Er is geen TGG-waarde vastgesteld.

WATER

C=Ceiling; H=Huid

Opmerkingen blootstellingsgrenzen:

geen

Reukgrenzen (20°C; 1013 mbar):

Geadviseerde persoonlijke beschermingsmiddelen:

Ogen:

zuurbril

gelaatsscherm

Inademing:

geen (bij voldoende afzuiging)

Huid:

beschermende kleding

Handen:

butylrubber handschoenen

doorbraaktijd: skn99

polyvinylchloride handschoenen

doorbraaktijd:

9 - Fysische en chemische eigenschappen

Aggregatietoestand:

vloeibaar

Kleur:

bruin

Kleur:

rood

Geur:

prikkelend

Kookpunt/traject:

>100 °C (1013 mbar)

Verdampingssnelheid/traject:

niet traceerbaar

Smeltpunt/traject:

<0 °C

Relatieve dichtheid:

≥1.200 ≤1.500 (water=1) (20 °C)

Dampdruk:

2.3 kPa (20 °C)

Viscositeit:

≥1 ≤13 mPa.s (20 °C)

pH:

≤1

Ontledingstemperatuur:

>160 °C

Vlampunt/traject:

niet van toepassing

Zelfontbrandingstemperatuur:

niet van toepassing

Electrostatische oplading:

nee

Explosiegrenzen:

niet van toepassing

Vaste stof explosies mogelijk in lucht:

niet van toepassing

Oplosbaarheid in water:

volledig

10 - Stabiliteit en reactiviteit

Reactie met water:

nee

Gevaarlijke reacties met:

basen, metalen, ethyleenoxide, oxiderende stoffen, halogeenkoolwaterstoffen

Gevaarlijke ontledingsproducten bij verhitting:

zoutzuur, ijzerhypochloriet

Te vermijden omstandigheden:

geen

11 - Toxicologische informatie

Symptomen

Huid

plaatselijk:

De stof is bijtend: roodheid, pijn, brandwonden, blaren.

algemeen:

Waarschijnlijk geen opname van betekenis.

Ingeslikt

plaatselijk:

De stof is bijtend: keelpijn, buikpijn, misselijkheid.

algemeen:

De stof kan worden opgenomen door inslikken.

Inademing

plaatselijk:

De stof is bij verneveling bijtend: keelpijn, hoesten, ademnood.

algemeen:

Waarschijnlijk geen opname van betekenis.

Ogen

plaatselijk:

De stof is bijtend: roodheid, pijn, slecht zien.

Opmerkingen symptomen

Geen

Toxiciteit

LD-50: 450 mg/kg (ORL-RAT), IJZER(III)CHLORIDE

Bron/Methode:

niet traceerbaar/niet traceerbaar

Ames test:

niet traceerbaar IJZER(III)CHLORIDE

Bron:

niet traceerbaar

niet traceerbaar WATER

Bron:

niet traceerbaar

12 - Ecologische informatie

Afbreekbaarheid:

niet traceerbaar IJZER(III)CHLORIDE

niet traceerbaar WATER

Biochemische factor:

≥2756 ≤9622 IJZER(III)CHLORIDE

Log Po/w:

-4 IJZER(III)CHLORIDE

Ecotoxiciteit

LC-50: 18.5 mg/l/96H (Fish), IJZER(III)CHLORIDE

Bron/Methode:

IUCLID/niet traceerbaar

EC-50: 9.6 mg/l/48H (Daphnia), IJZER(III)CHLORIDE

Bron/Methode:

niet traceerbaar/niet traceerbaar

Opmerkingen ecotoxiciteit:

geen

13 - Instructies voor verwijdering

Restanten product of ongereinigde lege verpakking, conform lokale en nationale wettelijke voorschriften, verbranden in een geschikte verbrandingsinstallatie of storten op een goedgekeurde stortplaats, indien dit wordt toegestaan.

14 - Informatie met betrekking tot het vervoer

UN-nummer:

2582

UN-naam:

IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING

Klasse:

8

Verpakkingsgroep:

III

Zeewater vervuilend:

ja

15 - Regelgeving

GHS Etikettering

Gevaar pictogram(men)

Signaalwoord:

Gevaar!

Gevaarzinnen:

H302

Schadelijk bij inslikken.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

H411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgszinnen:

P260.2

Damp niet inademen.

P264

Na het werken met dit product handen/huid grondig wassen.

P270

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P273

Voorkom lozing in het milieu.

P280.5

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331

NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

P304+P340

NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P405

Achter slot bewaren.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Gevaarlijke component(en)

IJZER(III)CHLORIDE

Etikettering volgens EG richtlijnen

Gevaar pictogram(men)

R-zinnen

22

Schadelijk bij opname door de mond.

34

Veroorzaakt brandwonden.

51/53

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zinnen

26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

28.1

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.

36/37/39

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

45

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

60

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidskaart.

EG-Etiket

Gevaarlijke component(en)

IJZER(III)CHLORIDE

Opmerkingen EG-etiket

De leverancier kan een afwijkend etiket (Gebruiksetiket) geven.

16 - Overige informatie

Datum laatste wijziging:

2010-11-11

Opmerkingen VIB:

De component(en), als vermeld in sectie 3, zijn geregistreerd in de Toxic Substances Control Act Inventory (USA).

Overzicht relevante H-zinnen van alle componenten in sectie 3:

H302

Schadelijk bij inslikken.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

H411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Overzicht relevante R-zinnen van alle componenten in sectie 3:

22

Schadelijk bij opname door de mond.

34

Veroorzaakt brandwonden.

51/53

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.