Veiligheidsinformatieblad

VIB:

00179

Chemische naam:

SALPETERZUUR

Formule:

HNO3

Molecuulgewicht:

63.02

Chemische naam:

WATER

Formule:

H2O

Molecuulgewicht:

18.02

Publicatiedatum:

2002-09-02

1 - Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

title="Hier word vermeld de naam of namen welke door de leveranciers aan het product is of zijn toegekend. Dit kan een chemische naam zijn, maar ook een handelsnaam die helemaal niets zegt over de aard van het product. De handelsnaam in combinatie met de naam van de leverancier identificeert een product.">Handelsnaam

title="Hier wordt de producent of de importeur of de distributeur van een product vermeld. Gaat het om een veiligheidsblad dat betrekking heeft op meerdere producten van meerdere leveranciers dan zullen hier meerdere leveranciers worden genoemd.">Leverancier

NITRIC ACID 53% TECHN., 200 L


NITRIC ACID 58%, TECHNICAL


NITRIC ACID 63%, TECHNICAL


NITRIC ACID 60%


NITRIC ACID 60%, CHEMICALLY PURE, 5 L


NITRIC ACID 60%, CHEMICALLY PURE, 25 L


NITRIC ACID 60%, CHEMICALLY PURE, 19 L


NITRIC ACID 53%, 19 L


NITRIC ACID 53% TECHN., 10 L


NITRIC ACID 35%


NITRIC ACID 53%


NITRIC ACID 38%, 19 L


NITRIC ACID 29,2%, 100 L


NITRIC ACID 53%, TECHNICAL


NITRIC ACID 69% VLSI, 2,5 L (51153574)


NITRIC ACID 60%, CHEMICALLY PURE


NITRIC ACIDE 61 - 62%


NITRIC ACID 60%, 30 L


NITRIC ACID 60%, CHEMICALLY PURE, BULK


NITRIC ACID 38%, 20 L


NITRIC ACID 53% TECHN., 40 L


NITRIC ACID 53% (700000)


RACK STRIPPER MP-1622/036


MERCK 109966


NITRIC ACID 60%, CHEMICALLY PURE, 40 L


NITRIC ACID 53% TECHN., 5 L


NITRIC ACID 21%


NITRIC ACID 69% VLSI


RACK STRIPPER MP-1623/032


SALPETERZUUR 20 - 65% (14472)


NITRIC ACID 50%

HSING HSING
NO. 161 HUEIMIN RD. NANZIH DISTRICT Kaohsiung City 811
TW

NITRIC ACID 30%

CARTOONEK LTD.,PART
10/3-4 Ladprao 20 Jomphol Jatujak
10900 Bangkok
TH
Telefoonnummer: + 66 2513 4433
Faxnummer: + 66 2512 3538

NITRIC ACID 60%, CHEMICALLY PURE, 10 L


NITRIC ACID 58%


STRIPPING BATH 005


NITRIC ACID 25%


NITRIC ACID 30%


NITRIC ACID 53%


NITRIC ACID 53% TECHN., 800 L


NITRIC ACID 38%


NITRIC ACID 21%, 40 L


NITRIC ACID 60%, CHEMICALLY PURE, 30 L


NITRIC ACID 58%, BULK


NITRIC ACID 53% TECHN., 20 L


NITRIC ACID 60%, CHEMICALLY PURE, 20 L


STRIPPING BATH 005, 7 L


NITRIC ACID 25%, 1000 L


NITRIC ACID 53% TECHN., BULK


NITRIC ACID 29,2%


SALPETERZUUR 53% 033911/5


SALPETERZUUR 53% - 36BE


MERCK 101518


NITRIC ACID 62%


NITRIC ACID 22,3% VLSI


SALPETERZUUR 53%


NITRIC ACID 25% W/W


2 - Identificatie van de gevaren

GHS Classificatie ((EG) nr. 1272/2008)

Oxiderende vloeistof

Category 3

H272

Huidcorrosie

Category 1A

H314

EG Classificatie ((EG) nr. 67/548 of 1999/45)

• Veroorzaakt ernstige brandwonden.

3 - Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Component

CAS-nr

EG-nummer

Catalogus-nr

%

GHS-Etiket/EG-Etiket

SALPETERZUUR

7697-37-2

231-714-2

007-004-00-1

≥20.0 <65.0 %

GHS03
GHS05

H272
H314

Ox. vlst. 3
Huidcorr. 1A

O,C;R: 8,35

WATER

7732-18-5

231-791-2

>35.0 ≤80.0 %

4 - Eerstehulpmaatregelen

Huid:

Verontreinigde kleding NIET met blote handen aanraken. Onmiddellijk verontreinigde kleding verwijderen. Verwijder resten materiaal zo snel mogelijk van de huid (b.v. spoelen met veel water). Bij ernstige brandwonden zo snel mogelijk naar ziekenhuis vervoeren, anders arts raadplegen.

Inslikken:

Indien het slachtoffer bij bewustzijn is, mond laten spoelen met water. NIET laten drinken. GEEN braken opwekken. Zo snel mogelijk naar ziekenhuis vervoeren.

Inademing:

Het slachtoffer zo snel mogelijk in frisse lucht brengen en rust laten houden. Bij ernstige blootstelling arts waarschuwen. Bij ademhalingsproblemen: tevens knellende kleding losmaken en als het slachtoffer bij bewustzijn is in halfzittende houding brengen. Bij stagnatie van de ademhaling ONMIDDELLIJK beademen en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis vervoeren.

Ogen:

Langdurig spoelen met veel water. Bij gezichtsstoornissen onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren, anders arts raadplegen.

Opmerkingen EHBO:

geen

5 - Brandbestrijdingsmaatregelen

Gevaarlijke ontledingsproducten in vuur:

stikstofoxiden

Blusmiddelen:

bepaald door omgeving

6 - Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Procedure bij lekkage:

De vloeistof absorberen in geschikt absorptiemateriaal (b.v. Powersorb, droog zand, kiezelgoer, vermiculite e.d.). Hierna mengsel in kunststof zakken scheppen en afvoeren naar verzamelplaats gevaarlijk afval.

7 - Hantering en opslag

Plaatselijke afzuiging:

Lokale afzuiging toepassen.

Opslagcondities:

koel

droog

in een goed geventileerde ruimte

beschermd tegen de zon

in een gesloten, originele verpakking

Opslagtemperatuur:

≥15 ≤25 °C

Opslagcode (t.b.v. PGS 15):

C1

8 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Blootstellingsgrenzen

van toepassing voor:

Verenigde Staten van Amerika (25°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

5.2 mg/m3

SALPETERZUUR

TGG(15 minuten):

10 mg/m3

SALPETERZUUR

van toepassing voor:

Nederland (20°C; 1013 mbar)

TGG(15 minuten):

1.3 mg/m3

SALPETERZUUR

van toepassing voor:

België (20°C; 1013 mbar)

TGG(15 minuten):

2.6 mg/m3

SALPETERZUUR

van toepassing voor:

Duitsland (20°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

2.6 mg/m3

SALPETERZUUR

van toepassing voor:

Zwitserland

TGG(8 uur):

5 mg/m3

SALPETERZUUR

TGG(15 minuten):

5 mg/m3

SALPETERZUUR

van toepassing voor:

Zweden

TGG(8 uur):

5 mg/m3

SALPETERZUUR

TGG(15 minuten):

13 mg/m3

SALPETERZUUR

van toepassing voor:

Nederland (20°C; 1013 mbar)

Er is geen TGG-waarde vastgesteld.

WATER

C=Ceiling; H=Huid

Opmerkingen blootstellingsgrenzen:

geen

Reukgrenzen (20°C; 1013 mbar):

0.707 mg/m3

SALPETERZUUR

Geadviseerde persoonlijke beschermingsmiddelen:

Ogen:

zuurbril

gelaatsscherm

Inademing:

geen (bij voldoende afzuiging)

Gasmasker filtertype B (bij onvoldoende afzuiging)

Gasmasker filtertype E (bij onvoldoende afzuiging)

Huid:

beschermende kleding

Handen:

butylrubber handschoenen

doorbraaktijd: skn99

polyvinylchloride handschoenen

doorbraaktijd:

9 - Fysische en chemische eigenschappen

Aggregatietoestand:

vloeibaar

Kleur:

kleurloos

Kleur:

geel

Geur:

stekend

Kookpunt/traject:

≥104 °C (1013 mbar)

Verdampingssnelheid/traject:

niet traceerbaar

Smeltpunt/traject:

≥-45 ≤-14 °C

Relatieve dichtheid:

≥1.10 ≤1.52 (water=1) (20 °C)

Dampdruk:

≥0.90 ≤2.3 kPa (20 °C)

Viscositeit:

niet traceerbaar

pH:

<1

Ontledingstemperatuur:

niet traceerbaar

Vlampunt/traject:

niet van toepassing

Zelfontbrandingstemperatuur:

niet van toepassing

Electrostatische oplading:

nee

Explosiegrenzen:

niet van toepassing

Vaste stof explosies mogelijk in lucht:

niet van toepassing

Oplosbaarheid in water:

volledig

10 - Stabiliteit en reactiviteit

Reactie met water:

nee

Gevaarlijke reacties met:

brandbare stoffen, basen, reducerende stoffen, anorganische cyaniden, metalen, organische verbindingen, zoutzuur, oxiderende stoffen, zuren, zie info. rubriek 16 VIB

Gevaarlijke ontledingsproducten bij verhitting:

nitreuze dampen

Te vermijden omstandigheden:

In verband met opspatten van water, nooit water bij het zuur voegen maar altijd zuur bij het water.

11 - Toxicologische informatie

Symptomen

Huid

plaatselijk:

De stof is bijtend: roodheid, pijn, ernstige brandwonden, blaren.

algemeen:

Waarschijnlijk geen opname van betekenis.

Ingeslikt

plaatselijk:

De stof is bijtend: keelpijn, buikpijn, misselijkheid.

algemeen:

De stof kan worden opgenomen door inslikken.

Inademing

plaatselijk:

De stof is bij verneveling bijtend: keelpijn, hoesten, ademnood.

Kans op longoedeem: hoesten en benauwdheid, eventueel pas na enkele uren.

In ernstige gevallen kans op dodelijke afloop.

algemeen:

De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing.

Ogen

plaatselijk:

De stof is bijtend: roodheid, pijn, slecht zien.

Opmerkingen symptomen

De stof werkt op: het bloed.

Toxiciteit

LC-50: 3000 ppm/0.5H (IHL-RAT), SALPETERZUUR

Bron/Methode:

Leverancier/niet traceerbaar

Ames test:

niet traceerbaar SALPETERZUUR

Bron:

niet traceerbaar

niet traceerbaar WATER

Bron:

niet traceerbaar

12 - Ecologische informatie

Afbreekbaarheid:

niet traceerbaar SALPETERZUUR

niet traceerbaar WATER

Log Po/w:

-2.3 SALPETERZUUR

Ecotoxiciteit

LC-50: 72 mg/l/96H (Fish), SALPETERZUUR

Bron/Methode:

Leverancier/niet traceerbaar

Opmerkingen ecotoxiciteit:

geen

13 - Instructies voor verwijdering

Restanten product of ongereinigde lege verpakking, conform lokale en nationale wettelijke voorschriften, verbranden in een geschikte verbrandingsinstallatie of storten op een goedgekeurde stortplaats, indien dit wordt toegestaan.

14 - Informatie met betrekking tot het vervoer

UN-nummer:

2031

UN-naam:

SALPETERZUUR

Klasse:

8

Verpakkingsgroep:

II

Zeewater vervuilend:

nee

15 - Regelgeving

GHS Etikettering

Gevaar pictogram(men)

Signaalwoord:

Gevaar!

Gevaarzinnen:

H272

Kan brand bevorderen; oxiderend.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Voorzorgszinnen:

P210

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

P220.3

Van brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.

P221.4

Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden.

P260*

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P264

Na het werken met dit product handen/huid grondig wassen.

P280.5

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331

NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

P304+P340

NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P370+P378*

In geval van brand: blussen met ...

P405

Achter slot bewaren.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Gevaarlijke component(en)

SALPETERZUUR

Etikettering volgens EG richtlijnen

Gevaar pictogram(men)

R-zinnen

35

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

S-zinnen

26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

28.1

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.

36/37/39

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

45

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

EG-Etiket

Gevaarlijke component(en)

SALPETERZUUR

Opmerkingen EG-etiket

De leverancier kan een afwijkend etiket (Gebruiksetiket) geven.

16 - Overige informatie

Datum laatste wijziging:

2010-11-11

Opmerkingen VIB:

Reageert heftig met vele stoffen.

Opmerkingen VIB:

De component(en), als vermeld in sectie 3, zijn geregistreerd in de Toxic Substances Control Act Inventory (USA).

Overzicht relevante H-zinnen van alle componenten in sectie 3:

H272

Kan brand bevorderen; oxiderend.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Overzicht relevante R-zinnen van alle componenten in sectie 3:

8

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

35

Veroorzaakt ernstige brandwonden.