Gebruiksaanwijzing voor verwarmingstafels VTS-serie, fabrikaat Polymetaal.

Deze verwarmingstafels zijn, vanwege de hoge bereikbare temperatuur, geschikt voor het opsmelten van harspoeder en asfaltpoeder. Het is echter belangrijk om zorgen dat de warmte-overdracht van de aluminium bovenplaat naar de etsplaat optimaal verloopt. Hieronder volgt puntsgewijs een uitleg van de electrische bediening van het apparaat:

 1. In verband met het opgenomen vermogen van deze verwarmingstafel, namelijk 3000 Watt, dient de aansluiting van deze tafel op de aanwezige alectrische installatie door een voldoende opgeleide electrotechnicus te worden uitgevoerd.
 2. In overleg met uw leverancier (per land verschillend) is de verwarmingstafel voorzien van een 220 Volts steker.
 3. Zet de hoofdschakelaar in de IN stand (verticaal).
 4. N.B. De hoofdschakelaar, aangegeven op het schema (op deze pagina) als S1, schakelt de hele installatie in/uit. Bij uitgeschakelde hoofdschakelaar, kunnen geen spanningvoerende delen in het kastje worden aangeraakt. Schakel dus altijd de hoofdschakelaar uit, alvorens het schakelkastje met bijgeleverde sleutel te openen.
 5. Wacht nu ca. 8 seconden, dit is de insteltijd van de temperatuurregelaar.
 6. Nu verschijnt op de display van de temperaturregelaar:
  in het bovenste raampje (PV) in het rood: de werkelijke temperatuur van de verwarmingstafel.
  in het onderste raampje (SV) in het groen: de ingestelde temperatuur van de verwarmingstafel.
 7. Wijzigen van de ingestelde temperatuur:
  - druk op het knopje "Mode" onder de displays van de temperatuurregelaar.
  - door te drukken op het knopje "" verhoogt men de ingestelde temperatuur.
  - door te drukken op het knopje "" verlaagt men de ingestelde temperatuur.
  - druk weer op het knopje "Mode" om de waarde vast le leggen.
  Zie ook het aanzicht van de temperatuurregelaar op bijgaand tekeningenblad.
 8. Door de schakelaar S2, verwarming aan/uit, met de "1" naar boven te zetten wordt de verwarming ingeschakeld.
 9. De regelaar stuurt nu precies zoveel stroom door de elementen, benodig voor het bereiken van de ingestelde temperatuur.
 10. Op het moment dat de tafel een temperatuur van 45 °C heeft bereikt, zal het indicatielampje L1 gaan knipperen. Dit lampje blijft knipperen gedurende het gebruik en na afloop totdat de temperatuur weer is gezakt onder 45 °C, onafhankelijk van de stand van de schakelaar S2. Dit lampje gaat wel uit als de hoofdschakelaar wordt bediend of de steker uit de contactdoos wordt gehaald. Het is dus raadzaam, de installatie te bedienen met behulp van schakelaar S2 (verwarming aan/uit), zodat de signalering blijft functioneren. De signalering gebruikt zelf heel weinig stroom.
 11. Wijzigingen en reparaties mogen alleen door voldoende opgeleide electrotechnici worden uitgevoerd.

De bedieningskast

Electrisch schema:

NORMEN EN VOORSCHRIFTEN
Hierbij verklaart de fabrikant van de bovengenoemde apparatuur;
Polymetaal
Postbus 694
2300 AR Leiden
Nederland
, dat -deze toestellen voldoen aan de Europese Norm IEC 335-1 "Safety of household and similar electrical appliances"
-deze toestellen uitgevoerd zijn met inachtneming van de regels die voortvloeien uit de CE-normering (Machinerichtlijnen en Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn)
-deze toestellen voorzien zijn van de CE-markering