Beitsmiddelen en chemicaliën
in kleine hoeveelheden

!

Hertshoornzout 100 gram

020651

Hertshoornzout (Ammonium carbonaat) Cas. Nr.: 1066-33-7  EC-Nr: 213-911-5 Signaalwoord: GEVAAR. H:302-318  P:101-102-103-264-270-280 Bevat: Ammonium carbamate,  Ammonium hydrogencarbonate. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.Na gebruik handen grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

enkele dagen
Gewicht: kg

Hydrosulfiet 100 gram

020652
Hydrosulfiet (Natriumdithioniet) Cas. Nr.: 7775-14-6  EC-Nr: 231-890-0. Signaalwoord: GEVAAR. H: 251-302 EUH031  P: 101-102-103-264-301+312-405  GHS02 GHS07.  Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten. Schadelijk bij inslikken. Vormt giftig gas in contact met zuren. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit product grondig wassen.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. Achter slot bewaren.
enkele dagen
Gewicht: kg

IJzersulfaat 100 gram

020653

IJzersulfaat (IJzer(II)sulfaat-7-hydraat, technisch) Cas. Nr.: 7782-63-0  EC-Nr: 231-753-5 Signaalwoord: GEVAAR. H: 302-315-319  P: 280-305+351+338-321-362-301+312-501 GHS07. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Verontreinigde kleding uittrekken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

enkele dagen
Gewicht: kg

Oxaalzuur 100 gram

020656
Oxaalzuur (Oxaalzuur-2-hydraat, technisch)Cas. Nr.: 6153-56-6  EC-Nr: 205-634-3. Signaalwoord: WAARSCHUWING. H: 302+312  P: 280-264-322-301+312-363-501 GHS07. Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Na het werken met dit product grondig wassen. Specifieke maatregelen (zie op dit etiket). NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en de verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
enkele dagen
Gewicht: kg

Wijnsteenzuur 100 gram

020658
Wijnsteenzuur (DL-tartaric acid) Cas. Nr.: 133-37-9  EC-Nr: 205-105-7  Signaalwoord: GEVAAR. H: 318  P: 101-102-103-280-305+351+338-310 GHS05. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende leding/oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/
arts raadplegen.
enkele dagen
Gewicht: kg