Mordants and chemicals, in smaller quantities

!

Ammoniumcarbonate 100 grams

020651

Hertshoornzout (Ammonium carbonaat) Cas. Nr.: 1066-33-7  EC-Nr: 213-911-5 Signaalwoord: GEVAAR. H:302-318  P:101-102-103-264-270-280 Bevat: Ammonium carbamate,  Ammonium hydrogencarbonate. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.Na gebruik handen grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

enkele dagen
重 量: ..

Hydrosulphite 100 grams

020652
(Natriumdithioniet) Cas. Nr.: 7775-14-6  EINECS-Nr: 231-890-0  EC-Nr: 016-028-00-1. Related to harm reduction this product it is not orderable outdoor Netherlands.
enkele dagen
重 量: ..

Iron sulphate

020653

(IJzer(II)sulfaat-7-hydraat, technisch)
Cas. Nr.: 7782-63-0  EC-Nr: 231-753-5

Cobalt blue - Verfmolen de Kat

Related to harm reduction this product it is not orderable outdoor Netherlands.

enkele dagen
重 量: ..

Oxalic acid 100 grams

020656
Oxaalzuur (Oxaalzuur-2-hydraat, technisch)Cas. Nr.: 6153-56-6  EC-Nr: 205-634-3. Signaalwoord: WAARSCHUWING. H: 302+312  P: 280-264-322-301+312-363-501 GHS07. Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Na het werken met dit product grondig wassen. Specifieke maatregelen (zie op dit etiket). NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en de verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
enkele dagen
重 量: ..

Tartaric acid 100 gramms

020658

Related to harm reduction this product it is not orderable outdoor Netherlands.

enkele dagen
重 量: ..