Veiligheidsinformatieblad

VIB:

05691

Chemische naam:

POLIJSTMIDDEL

Publicatiedatum:

2003-03-05

1 - Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

BRASSO POLISH


2 - Identificatie van de gevaren

GHS Classificatie ((EG) nr. 1272/2008)

Gevaar voor het aquatisch milieu - chronisch

Category 2

H411

Ontvlambare vloeistof

Category 3

H226

Huidirritatie

Category 2

H315

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

Category 3

H336

EG Classificatie ((EG) nr. 67/548 of 1999/45)

• Ontvlambaar.

• Irriterend voor de huid.

• Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

• Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

3 - Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Component

CAS-nr

EG-nummer

Catalogus-nr

%

GHS-Etiket/EG-Etiket

STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%)

8052-41-3

232-489-3

649-345-00-4

≥50.0 <75.0 %

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

H304
H226
H315
H411
H336

Asp. tox. 1
Ontvl. vlst. 3
Huidirrit. 2
Aquat. chron. 2
STOT eenm. 3

Xn,N;R: 10,38,51/53,65,67

AMMONIA

1336-21-6

215-647-6

007-001-01-2

≥0.3 <1.3 %

GHS05
GHS09

H314
H400

Huidcorr. 1B
Aquat. acuut 1

C,N;R: 34,50

4 - Eerstehulpmaatregelen

Huid:

Zo spoedig mogelijk verontreinigde kleding verwijderen. Verwijder resten materiaal zo snel mogelijk van de huid (b.v. spoelen met veel water). Bij ernstige blootstelling arts raadplegen.

Inslikken:

Indien het slachtoffer bij bewustzijn is, 1 a 2 glazen water laten drinken. Bij algemene stoornissen zo snel mogelijk naar ziekenhuis vervoeren, anders arts raadplegen.

Inademing:

Het slachtoffer zo snel mogelijk in frisse lucht brengen en rust laten houden. Bij ernstige blootstelling arts waarschuwen. Bij ademhalingsproblemen: tevens knellende kleding losmaken en als het slachtoffer bij bewustzijn is in halfzittende houding brengen. Bij stagnatie van de ademhaling ONMIDDELLIJK beademen en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis vervoeren.

Ogen:

Langdurig spoelen met veel water. Bij gezichtsstoornissen onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren, anders arts raadplegen.

Opmerkingen EHBO:

geen

5 - Brandbestrijdingsmaatregelen

Gevaarlijke ontledingsproducten in vuur:

koolmonoxide, ammoniak

Blusmiddelen:

kooldioxide, bluspoeder, waternevel, alcoholbestendig schuim

6 - Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Procedure bij lekkage:

De vloeistof absorberen in geschikt absorptiemateriaal (b.v. Powersorb, droog zand, kiezelgoer, vermiculite e.d.). Hierna mengsel in kunststof zakken scheppen en afvoeren naar verzamelplaats gevaarlijk afval.

7 - Hantering en opslag

Plaatselijke afzuiging:

Afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden, maar minimaal goede ruimteventilatie.

Opslagcondities:

verwijderd van ontstekingsbronnen

koel

droog

vorstvrij

Opslagcode (t.b.v. PGS 15):

F1

8 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Blootstellingsgrenzen

van toepassing voor:

Nederland (20°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

575 mg/m3

STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%)

van toepassing voor:

België (20°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

533 mg/m3

STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%)

van toepassing voor:

Verenigde Staten van Amerika (25°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

573 mg/m3

STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%)

van toepassing voor:

Duitsland (20°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

200 mg/m3

STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%) (koolwaterstofmengsel, groep 4)

van toepassing voor:

Zwitserland

TGG(8 uur):

525 mg/m3

STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%) (koolwaterstofmengsel, groep 4)

van toepassing voor:

Zweden

TGG(8 uur):

300 mg/m3

STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%) (koolwaterstofmengsel, groep 4)

TGG(15 minuten):

600 mg/m3

STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%) (koolwaterstofmengsel, groep 4)

van toepassing voor:

Nederland (20°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

14 mg/m3

AMMONIA (als ammoniak, watervrij)

TGG(15 minuten):

36 mg/m3

AMMONIA (als ammoniak, watervrij)

van toepassing voor:

België (20°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

17 mg/m3

AMMONIA (als ammoniak, watervrij)

TGG(15 minuten):

24 mg/m3

AMMONIA (als ammoniak, watervrij)

van toepassing voor:

Verenigde Staten van Amerika (25°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

17 mg/m3

AMMONIA (als ammoniak, watervrij)

TGG(15 minuten):

24 mg/m3

AMMONIA (als ammoniak, watervrij)

van toepassing voor:

Duitsland (20°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

14 mg/m3

AMMONIA (als ammoniak, watervrij)

TGG(15 minuten):

28 mg/m3

AMMONIA (als ammoniak, watervrij)

C=Ceiling; H=Huid

Opmerkingen blootstellingsgrenzen:

geen

Reukgrenzen (20°C; 1013 mbar):

≥5.25 ≤157.5 mg/m3

STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%)

Geadviseerde persoonlijke beschermingsmiddelen:

Ogen:

veiligheidsbril

Inademing:

geen (bij voldoende afzuiging)

Huid:

geen (bij normaal gebruik)

Handen:

polyvinylalcohol handschoenen

doorbraaktijd: skn99

9 - Fysische en chemische eigenschappen

Aggregatietoestand:

visceuze vloeistof

Kleur:

bruin

Geur:

ammoniakachtig

Kookpunt/traject:

niet traceerbaar

Verdampingssnelheid/traject:

niet traceerbaar

Smeltpunt/traject:

niet traceerbaar

Relatieve dichtheid:

≥0.97500 ≤1.00000 (water=1) (20 °C)

Dampdruk:

niet traceerbaar

Viscositeit:

niet traceerbaar

pH:

≥11.0 ≤11.5

Ontledingstemperatuur:

niet traceerbaar

Vlampunt/traject:

≥38 ≤42 °C

Zelfontbrandingstemperatuur:

niet traceerbaar

Electrostatische oplading:

niet traceerbaar

Explosiegrenzen:

niet traceerbaar

Vaste stof explosies mogelijk in lucht:

niet van toepassing

Oplosbaarheid in water:

gedeeltelijk

10 - Stabiliteit en reactiviteit

Reactie met water:

nee

Gevaarlijke reacties met:

sterk oxiderende stoffen

Gevaarlijke ontledingsproducten bij verhitting:

geen

Te vermijden omstandigheden:

geen

11 - Toxicologische informatie

Symptomen

Huid

plaatselijk:

De stof is irriterend: roodheid, pijn.

Ontvetting: bij langdurig contact een ruwe, droge huid, eczeem.

algemeen:

Waarschijnlijk geen opname van betekenis.

Ingeslikt

plaatselijk:

De stof is prikkelend: keelpijn.

algemeen:

Waarschijnlijk geen opname van betekenis.

Inademing

plaatselijk:

De damp is in hoge concentraties prikkelend: hoesten.

algemeen:

De damp kan worden opgenomen door inademing.

De damp is bedwelmend: slaperigheid, duizeligheid.

Ogen

plaatselijk:

De stof is prikkelend: roodheid.

Opmerkingen symptomen

Geen

Toxiciteit

LD-50: >2 g/kg (ORL-RAT), STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%)

Bron/Methode:

ChemDat (Merck)/niet traceerbaar

LD-50: >2 g/kg (SKN-RBT), STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%)

Bron/Methode:

CONCAWE/niet traceerbaar

LD-50: 350 mg/kg (ORL-RAT), AMMONIA

Bron/Methode:

CONCAWE/niet traceerbaar

LC-50: 11.59 mg/l/1H (IHL-RAT), AMMONIA

Bron/Methode:

niet traceerbaar/niet traceerbaar

 

Ames test:

niet traceerbaar STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%)

Bron:

niet traceerbaar

niet traceerbaar AMMONIA

Bron:

niet traceerbaar

12 - Ecologische informatie

Afbreekbaarheid:

niet gemakkelijk afbreekbaar STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%)

niet traceerbaar AMMONIA

Log Po/w:

≥3 ≤6 STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%)

Ecotoxiciteit

LC-50: >1 ≤10 mg/l/96H (Fish), STODDARD-SOLVENT (C6H6 <0.1%)

Bron/Methode:

Leverancier/OECD 201

Opmerkingen ecotoxiciteit:

geen

13 - Instructies voor verwijdering

Restanten product of ongereinigde lege verpakking, conform lokale en nationale wettelijke voorschriften, verbranden in een geschikte verbrandingsinstallatie of storten op een goedgekeurde stortplaats, indien dit wordt toegestaan. Ongereinigde lege verpakkingen kunnen brandbare en/of explosieve mengsels bevatten.

14 - Informatie met betrekking tot het vervoer

UN-nummer:

1993

UN-naam:

BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.

Klasse:

3

Verpakkingsgroep:

III

Zeewater vervuilend:

ja

15 - Regelgeving

GHS Etikettering

Gevaar pictogram(men)

Signaalwoord:

Waarschuwing!

Gevaarzinnen:

H226

Ontvlambare vloeistof en damp.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgszinnen:

P210

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

P240

Opslag- en opvangreservoir aarden.

P241

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-apparatuur gebruiken.

P243

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

P261.2

Inademing van damp vermijden.

P264

Na het werken met dit product handen/huid grondig wassen.

P271

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273

Voorkom lozing in het milieu.

P280.7

Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

P304+P340

NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P312

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P321

Specifieke behandeling vereist.

P332+P313

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P362

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P403+P233+P235

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren.

P405

Achter slot bewaren.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Gevaarlijke component(en)

Niet van toepassing

Etikettering volgens EG richtlijnen

Gevaar pictogram(men)

R-zinnen

10

Ontvlambaar.

38

Irriterend voor de huid.

51/53

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

67

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S-zinnen

23.2

Damp niet inademen.

24

Aanraking met de huid vermijden.

37

Draag geschikte handschoenen.

60

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidskaart.

62

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

EG-Etiket

Gevaarlijke component(en)

Niet van toepassing

Opmerkingen EG-etiket

De leverancier kan een afwijkend etiket (Gebruiksetiket) geven.

16 - Overige informatie

Datum laatste wijziging:

2010-11-11

Opmerkingen VIB:

De component(en), als vermeld in sectie 3, zijn geregistreerd in de Toxic Substances Control Act Inventory (USA).

Overzicht relevante H-zinnen van alle componenten in sectie 3:

H226

Ontvlambare vloeistof en damp.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Overzicht relevante R-zinnen van alle componenten in sectie 3:

10

Ontvlambaar.

38

Irriterend voor de huid.

51/53

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

65

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

67

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

34

Veroorzaakt brandwonden.

50

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.